Krátce z jednání Rady města Chebu, ze dne 5. ledna 2023

1. Rada města Chebu schválila žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Cheb mimo vyhlášený neinvestiční dotační program na rok 2023 ve výši 35.000 Kč subjektu Potravinová banka Karlovarského kraje z. s.;

2. Rada města Chebu schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města Chebu v rámci Programu pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Chebu na podporu jednorázových akcí v oblasti školství v roce 2023;

3. Rada města Chebu schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města Chebu v rámci Programu pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Chebu na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury v roce 2023;

4. Rada města Chebu schválila peněžitý dar panu Jindřichu Josefu Turkovi za skvělou reprezentaci v oblasti vedení městské kroniky. Kronika města Chebu byla v prosinci 2022 vyhlášena za nejlepší kroniku Karlovarského kraje za rok 2021;

5. Rada města Chebu schválila uzavření Smlouvy o spolupráci pro provádění údržby zeleně na území města mezi městem Cheb a společností CHETES s.r.o.;

6. Rada města Chebu schválila uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění služeb v odpadovém hospodářství (sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadů města Chebu na území města Chebu) mezi městem Cheb a společností CHETES s.r.o.;

7. Rada města Chebu schválila

a – podání žádosti o poskytnutí podpory z ,,Programu na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů“ na vyhotovení projektové dokumentace interiéru Jateční č.p. 476/2, Cheb;

b – přijetí dotace v případě, kdy žádost bude schválena;

8. Rada města Chebu schválila odstoupení od projektu Chebské kreativní centrum.